Πολιτική Ποιότητας

Η BABIS TRANS εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 για :

«Παροχή υπηρεσιών Μεταφορών εμπορευμάτων»

Πολιτική της BABIS TRANS είναι:

  • οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες και προδιαγεγραμμένες ανάγκες των πελατών, 
  • η εκπλήρωση όλων των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητάς του και η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός του σε όλα τα επίπεδα, 
  • οι υπηρεσίες να παρέχονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σύμφωνα με εγκεκριμένες τεκμηριωμένες διεργασίες, με στόχο τον μηδενισμό των προβλημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος κακής ποιότητας, 
  • η εκτέλεση προδιαγεγραμμένων αρχικών και τελικών ελέγχων πριν, κατά και μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες μη ικανοποίησης του πελάτη, 
  • η διασφάλιση σωστής και έγκαιρης εξυπηρέτησης των πελατών της, μετά την παροχή της υπηρεσίας, καθιερώνοντας διαδικασίες επεξεργασίας παραπόνων και ελέγχου ικανοποίησης πελατών, που προάγουν την διατήρηση σχέσεων σταθερής εμπιστοσύνης και αρραγούς συνεργασίας των,
  • Απόλυτη συμμόρφωση με την νομοθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας
  • Επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χαράλαμπος ΧριστοδουλόπουλοςΘέλετε προσφορά?

Καλέστε μας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα από το εξειδικευμένο προσωπικό μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας